Ja si do të përfundojë l ufta e Rusisë k undër Ukrainës?

Lu fta e Rusisë kun dër Ukrainës, ka hyrë që tani tek ironitë më të mëdha në histori. Historia tregon se l uftërat fillojnë sepse udhëheqës shtetesh apo komandantët e tyre, besojnë në të paktën 3 ide:së pari, që lu fta do të jetë relativisht e shkurtër; së dyti, që ajo luf të do të përfundojë me fitoren e tyre; dhe së treti, që kostoja e luf tës, sa i përket vi ktimave usht arake dhe civile, dhe h umbjet ekonomike, do të jetë relativisht e vogël në krahasim me përfitimet e pritshme / hapeni marketingun vazhdoni me shfaqjet

Për më tepër, v lerësimet mbi q ëllimet dhe aftësitë e armikut, janë shpeshherë të tur bullta, dhe të bazuara në informacione të vjetruara ose interpretime të njëanshme. Në rastin e Rusisë, Car Nikolla II autorizoi në vitin 1904 nisjen e një lu fte ku ndër Japonisë, me shpresën se kjo e fun dit do të mpo shtej me shpejtësi në tokë dhe në det / hapeni marketingun vazhdoni me shfaqjet


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *