Personat Që Hanë Vezë Të Ziera Duhet Ur Gjentë Të Lexojnë Këtë Lajm….

Kjo pasi veza bë në pj esë në listën e 10-të us hqimeve më të mira.Pa va rësisht pë rmasave të saj, veza pë rmban një sa si të madhe të su bstancave us hqyese th emelore për shë ndetin tonë, sepse e bardha dhe e verdha e vezës pë rmban sasi të madhe pr oteinash.
LEXO ME SHUME:

Më po shtë mund të sh ihni disa nga pë rfitimet që sj ell ko nsumimi i saj:Veza pë rmirëson p ërqendrimin.Nëse fëmijët fillojnë ta ko nsumojnë atë, më simi i tyre mund të pë rmirësohet.St udimet kanë tr eguar se pë rmes ko nsumimit të vezëve ju mund të b ëheni edhe më të v ëmendshëm.LEXO ME SHUME:


Veza është e mb ushur me 14 ushqyes the melorë, 5 gr amë yn dyrë dhe 70 k alori.Por në ra st se ajo nuk iu p ëlqen, ka mënyra të ndryshme për ta fu tur në ko mbinimin e us hqimit tuaj.Pr oteina që p ërmban veza mund t’ju nd ihmojë të bi ni në pe shë.Gj ithashtu, veza i j ep en ergji tr urit dhe mbr on sytë tuaj.LEXO ME SHUME:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *