Pejgamberi i Allahut ka thënë: “Kushdo që e lexon suren Ihlas dhjetë here, atëherë Allahu ia …

Transmetohet nga Muadh Ibn El-Xhuhni, sahab i të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi we selem, se i dërguari i Allahut ka thënë:
“Kushdo që e lexon suren Ihlas dhjetë here, atëherë Allahu ia ndërton atij një kështjellë në Xhenet dhe i dhuron edhe mirësi të tjera.
1.Kul huvall-llahu ehad.(Thuaj: Ai,Allahu është Një!

2.Allahus-samed.(Allahu është që cdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për cdo nevojë.
3.Lem jelid, ve lem juled.(As s`ka lindur kë,as nuk është i lindur.
4.Ue lem je ku(n)lehu kufuuen ehad. (Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.
Umeri tha:
Atëherë ne do të kemi shumë kështjella, o i dërguari i Allahut!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *